Moises Santos Pinheiro, Fisherman, Teles Pires River, Mato Grosso